รายงานการพัฒนาชุดการเรียน เรื่อง “การปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี” รายวิชา สังคมศึกษาพื้นฐาน

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
รายงานการพัฒนาชุดการเรียน เรื่อง “การปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี”
รายวิชา ส23103 สังคมศึกษาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

โดย
นางสาวนารินทร์ จันทราภิรมย์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28