การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทย ด้านการอ่านจับใจความด้วยการจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามแนวคิดโดยใช้สมองเป็นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทย ด้านการอ่านจับใจความด้วยการจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ตามแนวคิดโดยใช้สมองเป็นฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

โดย
นางเบญจมาส  เข็มพงษ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28