นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มรภ.อุบลราชธานี มอบของที่ระลึก

วันที่ 13 ก.พ. 2558 กลุ่มนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 ภาคเรียนจากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ได้มาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และได้รับการดูแลเอาใจใส่จากทางโรงเรียนสตรีสิริเกศอย่างดียิ่ง จึงขอมอบของที่ระลึกแก่โรงเรียนในวาระที่การฝึกสิ้นสุดลง

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28