การนิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา

วันที่ 12 ก.พ. 2558 การนิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 จากคณะกรรมการโรงเรียนสตรีสิริเกศ

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28