วันที่ 10 ก.พ. 2558 งานกิจกรรม โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนปีการศึกษา 2558 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งจังหวัดศรีสะเกษ นำเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเลกทรอนิกส์มาใช้ในประมวลผล ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ