คณะครูและนักเรียน ม.3,ม.6 ทำบุญเลี้ยงเพลถวายเป็นพระราชกุศล

8 พ.ย. 59 คณะครูและนักเรียน ม.3 , ม.6 โรงเรียนสตรีสิริเกศทำบุญเลี้ยงเพลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องประชุม เกศสิริ โรงเรียนสตรีสิริเกศ

ถ่ายภาพโดย นายวิศรุต กระมล นักศึกษาฝึกสอน น.ส.พรทิพย์ พิมพ์พวง ม.5/5

Access Token not set. You can generate Access Tokens for your Page or Profile on fb.srizon.com. After generating the access token, insert it on the backend

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28