อบรมการใช้ Google Apps เพื่อการบริหารจัดการเอกสารร่วมกัน

5 – 6 พ.ย. 59 กลุ่มงานบุคคลร่วมกับกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน Google Apps เพื่อการบริหารจัดการเอกสารร่วมกัน รุ่นที่ 1-2 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ได้รับเกียรติจากนายสุธี ชินชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม โดยการอบรมครั้งนี้มีวิทยากร คือ นายภูเบศ เศรษฐบุตร ครูชำนาญการพิเศษ และนายวิวิศน์ ธนะจิตต์สิน ครูชำนาญการพิเศษ คณะครู และนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนคอมพิวเตอร์ กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2559

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28