การประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ โครงการ TO BE NUMBER ONE

9 พ.ย. 59 เวลา 10.00 น. นายสุธี ชินชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ ต้อนรับนายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และนายสุนิติ พรายศรี ผู้แทนสำนักพระราชวัง และคณะร่วมตรวจพื้นที่และจัดการประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE และติดตามผลการดำเนินงาน ณ จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1 โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี กำหนดเสด็จฯ เยี่ยมการดำเนินโครงการ To Be Number One และเปิดศูนย์เพื่อนใจ ในวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559 ที่โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

Access Token not set. You can generate Access Tokens for your Page or Profile on fb.srizon.com. After generating the access token, insert it on the backend

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28