การประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ โครงการ TO BE NUMBER ONE

9 พ.ย. 59 เวลา 10.00 น. นายสุธี ชินชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ ต้อนรับนายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และนายสุนิติ พรายศรี ผู้แทนสำนักพระราชวัง และคณะร่วมตรวจพื้นที่และจัดการประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE และติดตามผลการดำเนินงาน ณ จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1 โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี กำหนดเสด็จฯ เยี่ยมการดำเนินโครงการ To Be Number One และเปิดศูนย์เพื่อนใจ ในวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559 ที่โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28