กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ มอบเกียรติบัตรแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์

วันที่ 3 ก.พ. 2558 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ มอบเกียรติบัตรนักเรียนไปแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ (Math Contest) ณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28