2 พ.ย. 59 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มอบเกียรติการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากนายสุธี ชินชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน รายละเอียด ดังนี้

การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม. 4 – 6
– นางสาวยุพเรศ  รัตนวัน
เหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม. 4 – 6
– นางสาวสิริกัญญา ธรรมประดิษฐ์
เหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม. 4 – 6
– นางสาวเปมิกา  ยวนพันธ
เหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม. 4 – 6
– นายธงไทย  งามเพ็ชร
เหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม. 1 – 3
– เด็กชายถิรธวัช  ณรงค์การดี
เหรียญทองชนะเลิศ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์  ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้น ม. 1 – 3
– เด็กหญิงธิญาดา  เกียรติอนุชิต
เหรียญทองชนะเลิศ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์  ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้น ม. 1 – 3
– เด็กหญิงณัฐนันท์  พรมประเสริฐ
เหรียญทองชนะเลิศ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์  ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้น ม. 1 – 3
– เด็กหญิงณัฐชยา  จันทสนธ
เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม. 1 – 3 เด็กหญิงบุษราคัม  ชาวนา
เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม. 1 – 3
– เด็กชายทีปกร พันธวิไล
เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม. 1 – 3
– เด็กหญิงชนกนันท์  ทองเครือ
เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์  ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม. 1 – 3
– เด็กหญิงศตนันท์  มณีวงษ์
เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์  ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม. 1 – 3
– เด็กหญิงนันทิกานต์  ไชยบรรณ
เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์  ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม. 1 – 3
– เด็กหญิงอทิรา  วิเศษสุทธิ
เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์  ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม. 4 – 6
– นางสาวณัฏทัชพร  พลภักดี
เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์  ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม. 4 – 6
– นางสาวณัชญานี  ดีออม
เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์  ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม. 4 – 6
– นางสาวกวินนาฏ  ลิขิตธนทรัพย์
เหรียญทอง การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์  ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้น ม. 4 – 6
– นางสาวสุชัญญญา  ทุนมาก
เหรียญทอง การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์  ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้น ม. 4 – 6
– นางสาวยุพา  กิ่งจันมล
เหรียญทอง การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์  ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้น ม. 4 – 6
– นางสาวปิยธิดา  ทวี

[srizonfbalbum id=225]