กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์มอบเกียรติการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์

2 พ.ย. 59 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มอบเกียรติการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากนายสุธี ชินชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน รายละเอียด ดังนี้

การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม. 4 – 6
– นางสาวยุพเรศ  รัตนวัน
เหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม. 4 – 6
– นางสาวสิริกัญญา ธรรมประดิษฐ์
เหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม. 4 – 6
– นางสาวเปมิกา  ยวนพันธ
เหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม. 4 – 6
– นายธงไทย  งามเพ็ชร
เหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม. 1 – 3
– เด็กชายถิรธวัช  ณรงค์การดี
เหรียญทองชนะเลิศ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์  ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้น ม. 1 – 3
– เด็กหญิงธิญาดา  เกียรติอนุชิต
เหรียญทองชนะเลิศ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์  ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้น ม. 1 – 3
– เด็กหญิงณัฐนันท์  พรมประเสริฐ
เหรียญทองชนะเลิศ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์  ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้น ม. 1 – 3
– เด็กหญิงณัฐชยา  จันทสนธ
เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม. 1 – 3 เด็กหญิงบุษราคัม  ชาวนา
เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม. 1 – 3
– เด็กชายทีปกร พันธวิไล
เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม. 1 – 3
– เด็กหญิงชนกนันท์  ทองเครือ
เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์  ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม. 1 – 3
– เด็กหญิงศตนันท์  มณีวงษ์
เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์  ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม. 1 – 3
– เด็กหญิงนันทิกานต์  ไชยบรรณ
เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์  ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม. 1 – 3
– เด็กหญิงอทิรา  วิเศษสุทธิ
เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์  ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม. 4 – 6
– นางสาวณัฏทัชพร  พลภักดี
เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์  ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม. 4 – 6
– นางสาวณัชญานี  ดีออม
เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์  ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม. 4 – 6
– นางสาวกวินนาฏ  ลิขิตธนทรัพย์
เหรียญทอง การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์  ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้น ม. 4 – 6
– นางสาวสุชัญญญา  ทุนมาก
เหรียญทอง การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์  ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้น ม. 4 – 6
– นางสาวยุพา  กิ่งจันมล
เหรียญทอง การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์  ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้น ม. 4 – 6
– นางสาวปิยธิดา  ทวี

Access Token not set. You can generate Access Tokens for your Page or Profile on fb.srizon.com. After generating the access token, insert it on the backend

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28