ประกาศเลขประจำตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 จำแนกตามห้องเรียน

ประกาศเลขประจำตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2561 จำแนกตามห้องเรียน

ประเภทห้องเรียน

  • ห้อง 1-5 โครงสร้าง 1 : คณิต – วิทย์
  • ห้อง 6-7 โครงสร้าง 2 : คณิต – ภาษา
  • ห้อง 8 โครงสร้าง 3 : ศิลป์ – ภาษา(จีน,ญี่ปุ่น)
  • ห้อง 9-12 โครงสร้าง 4 : เลือกหลากหลาย
  • ห้อง 13 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  • ห้อง 14 ห้องเรียนพิเศษ MEP-Sci
  • ห้อง 15 ห้องเรียนพิเศษ MEP-Eng

หมายเหตุ  นักเรียนที่จบจากโรงเรียนสตรีสิริเกศใช้เลขประจำตัวเดิมที่จบ ม.3

รายละเอียด : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RF6FmZtMdix_JkTLQXMP-QGuYgOwVuThBrbpm4LnRYQ/edit?usp=sharing

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28