รายงานผลการพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน วิชา สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานผลการพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน วิชา สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

โดย นางสาวบุญล้อม  กันตรง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28