เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง

เรื่อง การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสัตว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โดย

นายสุรชัย ดอกแก้ว
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

[embeddoc url=”http://www.ssk.ac.th/wp-content/uploads/2018/06/ปกคศ.3.pdf” download=”all” viewer=”google”]

[embeddoc url=”http://www.ssk.ac.th/wp-content/uploads/2018/06/คำนำ-สารบัญ.pdf” download=”all” viewer=”google”]

[embeddoc url=”http://www.ssk.ac.th/wp-content/uploads/2018/06/ชุดที่-1.pdf” download=”all” viewer=”google”]

 

Loading