แบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT (Learning Together)

เรื่องสัทอักษรจีน (พินอิน)

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โดย ครูปิยลดา หารไชย
ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนสตรีสิริเกศ

[embeddoc url=”http://www.ssk.ac.th/wp-content/uploads/2018/06/แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านออกเสียงภาษาจีน-เรื่อง-สัทอักษรพินอิน-ชุดที่-1-พยัญชนะ.pdf” download=”all” viewer=”google”]

Loading