แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาจีน เรื่องสัทอักษรจีน (พินอิน)

แบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT (Learning Together)

เรื่องสัทอักษรจีน (พินอิน)

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โดย ครูปิยลดา หารไชย
ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนสตรีสิริเกศ

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28