เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ผลการใช้ชุดการสอนแบบโปรแกรม เรื่อง คำสั่งควบคุมการทำงาน
รายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษา 1 รหัสวิชา ง32105 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โดยนางรสสุคนธ์ แก้วคูณ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

[embeddoc url=”http://www.ssk.ac.th/wp-content/uploads/2019/02/บทคัดย่อ-รสสุคนธ์.pdf” download=”all” viewer=”google”]