เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรม
เรื่อง การปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส 22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

[embeddoc url=”http://www.ssk.ac.th/wp-content/uploads/2019/02/บทคัดย่อ-นิธินันท์.pdf” download=”all” viewer=”google”]

Loading