ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ EP , MEP Sci , MEP Eng ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 , 4 ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ
ตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
(English Program : EP)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ
Mini English Program : MEP เน้นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ
Mini English Program : MEP เน้นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28