ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ EP , MEP ชั้น ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ
EP , MEP Sci , MEP Eng
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 , 4 ปีการศึกษา 2562


หมายเหตุ นักเรียนที่ได้ลำดับสำรอง ให้มารายงานตัวตามวันและเวลาที่ประกาศเช่นกัน

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28