ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562 ประเภทห้องเรียนปกติ

ประกาศโรงเรียนสตรีสิริเกศ
เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ
ประเภทเขตพื้นที่บริการ และประเภททั่วไป  ปีการศึกษา 2562

ประเภทเขตพื้นที่บริการและความสามารถพิเศษ

ประเภททั่วไป

หมายเหตุ

1. ให้นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกตามเอกสารแนบท้ายประกาศ รายงานตัววันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี เพื่อรับเอกสารชุดมอบตัว พร้อมชำระเงินค่าแนวปฏิบัตินักเรียนและผู้ปกครอง จำนวน 200 บาท

2. มอบตัววันที่ 8 เมษายน 2562 โดยประชุมผู้ปกครองนักเรียน เวลา 09.00 – 12.00 น. และดำเนินการมอบตัว เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี

3. นักเรียนที่ไม่ไปมอบตัวตามวันเวลาดังกล่าวที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

4. นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ให้ศึกษาขั้นตอนและปฏิบัติตามประกาศอย่างละเอียด

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28