ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 ประเภทห้องเรียนปกติ

ประกาศโรงเรียนสตรีสิริเกศ
เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2562

โครงสร้าง 1 : เน้นคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์

โครงสร้าง 2 : เน้นคณิตศาสตร์ – ภาษา

โครงสร้าง 3 : ศิลป์ – ภาษา (ภาษาจีน , ภาษาญี่ปุ่น)

โครงสร้าง 4 : เลือกอย่างหลากหลาย ตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน


รายชื่อนักเรียนที่ได้ลำดับสำรอง

 

หมายเหตุ

1. ให้นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกตามเอกสารแนบท้ายประกาศ รายงานตัววันที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี เพื่อรับเอกสารชุดมอบตัว พร้อมชำระเงินค่าแนวปฏิบัตินักเรียนและผู้ปกครอง จำนวน 200 บาท
2. มอบตัววันที่ 9 เมษายน 2562 โดยประชุมผู้ปกครองนักเรียน เวลา 09.00 – 12.00 น. และดำเนินการมอบตัว เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี
3. นักเรียนที่ไม่ไปมอบตัวตามวันเวลาดังกล่าวที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
4. นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ให้ศึกษาขั้นตอนและปฏิบัติตามประกาศอย่างละเอียด
5. นักเรียน ม.4 ที่ประกาศผลความสามารถพิเศษไปแล้ว ให้มารายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เช่นเดียวกัน

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28