ประกาศเลขประจำตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำแนกตามห้องเรียน

ประกาศเลขประจำตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ปีการศึกษา 2562 จำแนกตามห้องเรียน

ประเภทห้องเรียน

  • ห้อง 1 – 9 ห้องเรียนปกติ
  • ห้อง 10 – 11 ห้องเรียนพิเศษ

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wBCc69_XGVcU1HUXLDB0l7Ng4CIgBT6vKO4rlEhf7wo/edit?usp=sharing

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28