ปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบัน

วันที่ 23 ก.พ. 2558 โรงเรียนสตรีสิริเกศจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบัน ให้กับนักเรียน ม.6 รุ่นที่ 75 เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมอันดีงามและสร้างความรักความสามัคคีต่อสถาบันการศึกษาให้กับนักเรียนที่กำลังจะจบการศึกษาจากสตรีสิริเกศทุกคน

ภาพกิจกรรม

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28