โครงการอบรมพัฒนามัคคุเทศก์ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว จ.ศรีสะเกษ

21-23 มิ.ย. 2562 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศที่สอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏศรีสะเกษ จัดโครงการอบรมพัฒนามัคคุเทศก์ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัดศรีสะเกษ โดยท่านรักษาราชการแทนอธิการบดี ม.ราชภัฏศรีสะเกษ รองศาสตราจารย ์ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี 21 มิ.ย. 62 อบรมเรื่องการเป็นมัคคุเทศก์ โดยอาจารย์สาขาการท่องเที่ยว 22 มิ.ย. 62 อบรมทักษะภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 23 มิ.ย. 62 ภาคปฏิบัติ นักเรียนถ่ายทำวีดีโอการท่องเที่ยว ณ สวนสมเด็จ

<<อัลบั้มภาพทั้งหมด>>

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28