นักเรียนศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

25 มิ.ย. 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ นำนักเรียนเข้าศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ณ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 53 ตำบลสำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

<<อัลบั้มภาพทั้งหมด>>

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28