วันที่ 19 – 23 ส.ค. 2562 งานห้องสมุดโรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดส่งเสริมการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีกิจกรรมต่างๆที่หลากหลาย เช่น การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรม การประกวดวาดภาพ การประกวดสุดยอดนักประพันธ์น้อย การประกวดเรียงความ การประกวดหนังสือเล่มเล็ก และการประกวดมิสนิวเปเปอร์ โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและเพิ่มพูนทักษะการแสวงหาความรู้ พัฒนาความคิดให้กับนักเรียน

<< อัลบั้มภาพทั้งหมด >>