24 มี.ค. 2562 โรงเรียนสตรีสิริเกศ ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ด้วยกระบวนการ PLC” โครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. โดยมีคณะครูจากกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสตรีสิริเกศเข้าร่วมการประชุม

<< อัลบั้มภาพทั้งหมด >>