การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด รุ่นที่ 247

โรงเรียนสตรีสิริเกศ ร่วมกับคณะวิทยากรผู้บังคับบัญชายุวกาชาดจังหวัดศรีสะเกษ จัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด  “หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด” รุ่นที่ 247 ระหว่างวันที่ 4 – 6 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมเกศสิริ โรงเรียนสตรีสิริเกศ

activity

ภาพชุดที่ 1

ภาพชุดที่ 2

ภาพชุดที่ 3

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28