:: UPDATE :: การสอบแข่งขันโครงการทดสอบความรู้ “เยาวชนคนเก่ง” ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนสตรีสิริเกศขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมทดสอบความรู้เยาวชนคนเก่ง ประจำปีการศึกษา 2562
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ระเบียบการสอบแข่งขันเยาวชนคนเก่ง ประจำปีการศึกษา 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

<< เว็บไซต์การสอบแข่งขันเยาวชนคนเก่ง ปีการศึกษา 2562 | ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ >>

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28