29 พ.ย. 2562 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสตรีสิริเกศ ร่วมกับศูนย์สอบธรรมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง จัดการสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษา ประจำปี 2562 เพื่อเป็นส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

<< อัลบั้มภาพทั้งหมด >>