โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดการสอบระหว่างภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 ระหว่างวันที่ 23 – 25 ธันวาคม 2562 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

[srizonfbalbum id=401]