ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 , ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563

ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนสตรีสิริเกศ ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563 รายละเอียดต่อไปนี้

ประกาศรับห้องเรียนพิเศษ2563

หมายเหตุ  : รับใบสมัครและยื่นใบสมัครที่โรงเรียนด้วยตนเอง ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28