งานแนะแนว โรงเรียนสตรีสิริเกศ ขอความร่วมมือนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 6 ปีการศึกษา 2562 ตอบแบบสำรวจข้อมูลการศึกษาต่อ เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาระบบงานแนะแนว โดยพิมพ์ bit.ly/ssk-alumni ใน Browser หรือสแกน QR Code
—————————————————-

หมายเหตุ ในการเข้าตอบแบบสำรวจข้อมูลฯนี้ ต้องใช้อีเมล์โรงเรียน stdxxxxx@ssk.ac.th ; xxxxx คือ เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก