ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 , ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563 :: Update ::

ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ
ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนสตรีสิริเกศ ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563 รายละเอียดต่อไปนี้


เอกสารประกาศรับสมัคร

ประกาศรับห้องเรียนปกติ2563

หมายเหตุ นักเรียน จบ ม.3 สตรีสิริเกศ ที่ได้สิทธิ์เรียนต่อที่เดิม ตามประกาศวิชาการ ไม่ต้องยื่นความจำนงผ่านเว็บไซต์ เนื่องจากได้สมัครภายในไปแล้ว เมื่อวันที่ 16 – 17 มีนาคม 2563 ที่ห้อง 321


การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อด้วยระบบออนไลน์ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

 

http://admission.ssk.ac.th

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28