:: NEW :: ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 , ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563

ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ
ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนสตรีสิริเกศ ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563 รายละเอียดต่อไปนี้


เอกสารประกาศรับสมัคร


การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อด้วยระบบออนไลน์ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

 

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28