ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ
ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนสตรีสิริเกศ ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563 รายละเอียดต่อไปนี้

***** ปิดรับสมัคร *****

 

หมายเหตุ
1. นักเรียนที่ยื่นความจำนงผ่านเว็บไซต์ไปแล้ว ไม่ต้องยื่นความจำนงอีก ให้ส่งหลักฐานการรับสมัครตามวิธีการส่งหลักฐาน
2. สำหรับนักเรียน ม.3 เดิม (ตามประกาศ วิชาการ) ที่ได้สมัครที่ห้อง 321 ไปแล้ว ไม่ต้องส่งหลักฐานเพิ่มเติม รอแจ้งประกาศห้องสอบ แล้วสอบวันที่กำหนดในตารางสอบ อื่นๆที่ต้องเตรียมมาเข้าห้องสอบก็รอแจ้งจาก รร เช่น บัตรประชาชน ดินสอ ยางลบ สวมหน้ากาก ฯลฯ

รายงานสารสนเทศการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ข้อมูล ณ 10 พ.ค. 2563

สารสนเทศการรับสมัครเรียน ระดับชั้น ม.1 >> https://academic.ssk.ac.th/information/m1

สารสนเทศการรับสมัครเรียน ระดับชั้น ม.4 >> https://academic.ssk.ac.th/information/m4


เอกสารการรับสมัคร ได้แก่

  1. แบบยื่นความจำนงเข้าศึกษาต่อโรงเรียนสตรีสิริเกศ ปีการศึกษา 2563
   • ไปที่เว็บไซต์ http://admission.ssk.ac.th แล้วให้พิมพ์เป็นเอกสารหรือ Download ออกมาประกอบการยื่นสมัคร

ตัวอย่างแบบยื่นความจำนงออนไลน์

  1. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน
  2. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา
  3. สำเนาทะเบียนบ้านของมารดา
  4. สำเนาใบ ปพ. 1
  5. เอกสารรับรองคะแนน O-NET
  6. สำหรับนักเรียนที่สมัครประเภทความสามารถพิเศษ ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสามารถพิเศษ เช่น เกียรติบัตรความสามารถพิเศษประเภทนั้นๆ

โดยเอกสารทั้งหมดจะต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง หากโรงเรียนตรวจสอบพบว่าเอกสารหลักฐานที่ได้รับไม่ตรงกับที่สมัคร หรือ เป็นเท็จ ให้ถือว่าเป็นโมฆะและมีความผิดตามกฎหมาย

ตัวอย่างเอกสาร

ข้อควรระวัง
***** ก่อนนำส่งหลักฐานให้ตรวจสอบว่าเอกสารครบถ้วนและรับรองสำเนาแล้วหรือไม่ มีผู้สมัครบางส่วนส่งเอกสารมาไม่ครบตามจำนวนที่โรงเรียนกำหนด


ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563 (กรณีปัญหาโรคติดต่อ COVID-19)

 1. การรับสมัครนักเรียน    รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   ในวันที่  3–12  พฤษภาคม  2563

ยื่นความจำนงทางระบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ http://admission.ssk.ac.th   (ผู้ที่ยื่นความจำนงไปแล้ว และ นักเรียน ม.3 สตรีสิริเกศที่สมัคร วันที่ 16-17 มี.ค. 2563 ไปแล้ว) ไม่ต้องยื่นความจำนงอีก

ตรวจสอบรายชื่อผู้ยื่นความจำนงออนไลน์และตรวจสอบผลการส่งหลักฐาน (ข้อมูล ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2563)

1. มัธยมศึกษาปีที่ 1 >> ตรวจสอบรายชื่อ ม.1

2. มัธยมศึกษาปีที่ 4 >> ตรวจสอบรายชื่อ ม.4

คำแนะนำในการค้นหาข้อมูล >> https://academic.ssk.ac.th/check/guideline

 1. วิธีการส่งเอกสารรับสมัคร  โดยมีวิธีการส่ง ดังต่อไปนี้ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

2.1 ส่งทาง E-mail : academic@ssk.ac.th โดยสแกนเอกสารหลักฐาน ข้อ 1 – 7  ที่รับรองสำเนาแล้ว แนบมาพร้อมอีเมล์ โดยแจ้งข้อมูลนักเรียนที่ส่งให้ครบถ้วน เช่น ชื่อ นามสกุล ผู้สมัคร รายละเอียดการสมัคร (ตรวจสอบเอกสารว่าครบก่อนส่งอีเมล์)

2.2 ส่งทาง เว็บไซต์  (ต้องเข้าระบบด้วยอีเมล์เพื่อแนบเอกสารหลักฐาน 1 – 7)

2.2.1 มัธยมศึกษาปีที่ 1

1.  นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ >> https://bit.ly/2VBfKO7
2. นักเรียนทั่วไป >> https://bit.ly/359m2Yj
3. ความสามารถพิเศษ และ เงื่อนไขตามที่ประกาศของโรงเรียน >> https://bit.ly/2VOw5h2

2.2.2 มัธยมศึกษาปีที่ 4

1.  โครงสร้าง 1 เน้นคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ >> https://bit.ly/2YeztoD
2. โครงสร้าง 2 เน้นคณิตศาสตร์ – ภาษา >> https://bit.ly/3cFVL6k
3. โครงสร้าง 3 เลือกอย่างหลากหลาย >> https://bit.ly/350oyQG
4. ความสามารถพิเศษ และ เงื่อนไขตามที่ประกาศของโรงเรียน >> https://bit.ly/3eKKDqZ

2.3 ส่งทางไปรษณีย์ให้ส่งแบบลงทะเบียน  ส่งไปที่อยู่ไปรษณีย์  กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสตรีสิริเกศ  เลขที่ 879  ถนนปลัดมณฑล ตำบลเมืองใต้  อำเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ 33000  ลงวันที่ 12  พฤษภาคม  2563  เป็นวันสุดท้าย โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

* ในกรณีที่นักเรียนยังไม่ได้กรอกข้อมูลแสดงความจำนงสมัครเข้าศึกษาต่อโรงเรียนสตรีสิริเกศ  ให้ดำเนินการกรอกข้อมูลสมัครพร้อมแนบเอกสารตามข้อ 2 วิธีการส่งเอกสารรับสมัคร  ให้เสร็จไม่เกินวันที่  12  พฤษภาคม  2563

3. กำหนดการสอบคัดเลือก วันรายงานตัว และวันมอบตัว ตามประกาศที่โรงเรียนแจ้งไป

*** ส่งเอกสารได้ไม่เกิน 12 พ.ค. 2563 ***


รายละเอียดประกาศรับสมัคร (วันที่ 4 ก.พ. 2563) ศึกษาเฉพาะรายละเอียดการรับสมัคร

ประกาศรับห้องเรียนปกติ2563

หมายเหตุ นักเรียนที่ยื่นความจำนงผ่านเว็บไซต์ไปแล้ว  ไม่ต้องยื่นความจำนงอีก ให้ส่งหลักฐาน เลย


เว็บไซต์ยื่นความจำนงเข้าศึกษาต่อด้วยระบบออนไลน์ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

 

เว็บไซต์สำหรับยื่นความจำนง : http://admission.ssk.ac.th

นักเรียนที่ยื่นความจำนงผ่านเว็บไซต์ไปแล้ว และนักเรียน ม.3 สตรีสิริเกศ ที่สมัครไปวันที่ 16 – 17 มี.ค. 63  ไม่ต้องยื่นความจำนงอีก ให้ส่งหลักฐาน เลย (ตามรายละเอียดข้างต้น)

*** ไม่มีการรับสมัครที่โรงเรียน ***

Loading