ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19

 

เอกสารอ้างอิง : หนังสือราชการ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการปิดสถานศึกษาและการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ของสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเว็บไซต์ประกาศผลการเรียนออนไลน์ >> www.doograde.online/ssk

เว็บไซต์แจ้งความจำนงเรียนต่อ ระดับชั้น ม.1 , ม.4 ปีการศึกษา 2563 >> http://admission.ssk.ac.th


 

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28