มอบเกียรติบัตรและเข็มให้แก่คณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2557

วันที่ 19 มิ.ย. 2558 นายสุธี ชินชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ มอบเกียรติบัตรและเข็มให้แก่คณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2557 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ครบวาระ 1 ปีการศึกษา

รายชื่อคณะกรรมการนักเรียนปี 2557

1. นายสิทธิศักดิ์ พิทักษา ประธานคณะกรรมการนักเรียน
2. นายวิศิน สิงห์ชมพู รองประธานคณะกรรมการนักเรียน
3. นางสาวพัชราภรณ์ พันระหา รองประธานคณะกรรมการนักเรียน
4. นางสาวกณิศนันท์ บุญตระการ กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
5. นางสาวธนสร นามประไพ กรรมการและผู้ช่วยสวัสดิการ
6. นายพชร ประสิทธิ์ กรรมการฝ่ายกีฬาและนันทนาการ
7. นางสาวสุรีพร จินดาศรี กรรมการและผู้ช่วยฝ่ายกีฬาและนันทนาการ
8. นางสาวกรอบแก้ว แต้มศรี กรรมการและผู้ช่วยฝ่ายกีฬาและนันทนาการ
9. นายปริตร นาคพันธ์ กรรมการฝ่ายปฏิคม
10. นางสาวสุภารักษ์ เป็นสุข กรรมการและผู้ช่วยฝ่ายปฏิคม
11. นางสาวรัชนีกร รัตโน กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
12. นางสาววราลักษณ์ ปัจฉิม กรรมการและผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์
13. นางสาวนิฎฐาการย์ แก้วแฝก กรรมการฝ่ายเหรัญญิก
14. นางสาวธิดาภรณ์ ขุมคำ กรรมการและผู้ช่วยฝ่ายเหรัญญิก
15. นางสาวณัฐภา ภูคงคำ เลขานุการคณะกรรมการนักเรียน
16.นางสาวนฤมล ทองทับ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
17. นางสาวรุ่งทิวา ดวงมาลา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
18. นายมงคล จันทร ประธานสภานักเรียน
19. นางสาวศรสวรรค์ บาททอง รองประธานสภานักเรียนคนที่ 1
20. นางสาวภัทราวดี มณีนิล รองประธานสภานักเรียนคนที่ 2
21. นางสาวกัณห์ชรี โคตรสุข เลขานุการสภา

activity

[srizonfbalbum id=21]

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28