ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ ม.4 ปีการศึกษา 2563

คำแนะนำ : คลิกปุ่มเปลี่ยนหน้าในเอกสาร pdf

ลิงค์สำรอง : https://drive.google.com/file/d/1_m_EGPoTJZprgYEKNOjyz1iRaUXHXLrn/view

ระบบช่วยค้นหารายชื่อ มัธยมศึกษาปีที่ 4 :
https://view-awesome-table.com/-M7kPqh01UGPKeZfLgpB/view


ข้อปฎิบัติในการเข้าสอบ

  1. ผู้เข้าสอบทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และต้องผ่านการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จากโรงเรียนก่อนขึ้นห้องสอบเท่านั้น
  2. ผู้เข้าสอบต้องแสดงบัตรประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ ที่มีรูปถ่ายของผู้เข้าสอบ และนำใบแจ้งคะแนนโอเน็ตมาส่งกรรมการคุมสอบในวันสอบด้วย
  3. ผู้เข้าสอบต้องเตรียมอุปกรณ์ในการเข้าสอบ ดังนี้ ปากกาสีน้ำเงิน ดินสอ ชนิด 2B ยางลบ และกบเหลาดินสอ
  4. ผู้เข้าสอบประเภทความสามารถพิเศษ (เลขที่นั่งสอบขึ้นต้นด้วย 61 – 69) ให้มาคัดเลือกวันที่ 3 มิถุนายน 2563 และสอบวัดความรู้วันที่ 7 มิถุนายน 2563 ด้วย
    • วันคัดเลือก ให้ผู้เข้าสอบมารายงานตัว เวลา 08.00 – 08.30 น. บริเวณโดมโรงเรียนสตรีสิริเกศ  **** เปลี่ยนแปลงสถานที่รายงานตัว ****
    • การแต่งกายของผู้เข้าสอบ ชุดนักเรียนหรือชุดที่ใช้ในการทดสอบความสามารถพิเศษแต่ละประเภท
    • ผู้เข้าสอบความสามารถพิเศษให้นำแฟ้มผลงาน , รูปถ่าย ฯลฯ มานำเสนอต่อคณะกรรมการในวันคัดเลือกด้วย

รายงานสารสนเทศการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ข้อมูล ณ 12 พ.ค. 2563

สารสนเทศการรับสมัครเรียน ระดับชั้น ม.1 >> https://datastudio.google.com/s/oePqmcULZUA

สารสนเทศการรับสมัครเรียน ระดับชั้น ม.4 >> https://datastudio.google.com/s/ruMfyG74VTY