วันที่ 10 มิ.ย. 2558 โรงเรียนเรียนสตรีสิริเกศ จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.3 นักเรียนที่มีผลการเรียนไม่พึงประสงค์ (กลุ่มห่วงใย) เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่พึงประสงค์ ได้รับทราบถึงพฤติกรรมของนักเรียน รวมทั้งหาวิธีการปรับพฤติกรรมของนักเรียน ให้เป็นไปแนวทางที่เหมาะสม ลดการเกิดปัญหาจบไม่ทันรุ่นในโอกาสต่อไป

activity

[srizonfbalbum id=26]