ตารางสอบคัดเลือก

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  >> วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563

เวลา 07.00 – 08.40 น. คัดกรองโรคติดต่อฯ
เวลา 08.40 – 08.55 น. นักเรียนเข้าห้องสอบตามประกาศห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ
เวลา 09.00 – 10.30 น. ข้อสอบฉบับที่ 1 วิชา คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
เวลา 10.30 – 12.00 น. ข้อสอบฉบับที่ 2 วิชา ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ
* ภาษาไทย มีข้อสอบเขียน (อัตนัย) ด้วย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 >> วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563
เวลา 07.00 – 08.40 น. คัดกรองโรคติดต่อฯ
เวลา 08.40 – 08.55 น. นักเรียนเข้าห้องสอบตามประกาศห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ
เวลา 09.00 – 10.30 น. ข้อสอบฉบับที่ 1 วิชา คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
เวลา 10.30 – 12.00 น. ข้อสอบฉบับที่ 2 วิชา ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ
* ภาษาไทย มีข้อสอบเขียน (อัตนัย) ด้วย
คำแนะนำ
– ผู้ปกครองควรนำบุตรหลานที่เข้าสอบมาถึงสนามสอบก่อนเวลา 08.00 น.
– ผู้ปกครองและนักเรียนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกคน
– ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองนำรถเข้ามาจอดภายในโรงเรียน ฝั่งสนามสอบ และถนนปลัดมณฑล ตั้งแต่เวลา 07.00 – 13.00 น.ของวันสอบคัดเลือก
– อนุญาตให้ผู้ปกครองรอบุตรหลานในฝั่งโดมโรงเรียนสตรีสิริเกศได้ภายใต้มาตรการทางสาธารณสุข เรื่อง การเว้นระยะห่างจากสังคม (Social distancing)
– ผู้ปกครองและผู้เข้าสอบต้องศึกษารายละเอียดในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ ลงวันที 19 พ.ค. 2563 ให้เข้าใจ
แจ้งเพิ่มเติม
1. ผู้เข้าสอบประเภทความสามารถพิเศษ ระดับชั้น ม.1 (เลขที่นั่งสอบขึ้นต้นด้วย 21 – 29) ให้มาคัดเลือกวันที่ 2 มิถุนายน 2563 และสอบวัดความรู้วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 ด้วย
2.ผู้เข้าสอบประเภทความสามารถพิเศษ ระดับชั้น ม.4 (เลขที่นั่งสอบขึ้นต้นด้วย 61 – 69) ให้มาคัดเลือกวันที่ 3 มิถุนายน 2563 และสอบวัดความรู้วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563 ด้วย

แผนผังสถานที่สอบ การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนสตรีสิริเกศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

 

ข้อปฎิบัติในการเข้าสอบ

  1. ผู้เข้าสอบทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และต้องผ่านการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จากโรงเรียนก่อนขึ้นห้องสอบเท่านั้น
  2. ผู้เข้าสอบต้องแสดงบัตรประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ ที่มีรูปถ่ายของผู้เข้าสอบ และนำใบแจ้งคะแนนโอเน็ตมาส่งกรรมการคุมสอบในวันสอบด้วย
  3. ผู้เข้าสอบต้องเตรียมอุปกรณ์ในการเข้าสอบ ดังนี้ ปากกาสีน้ำเงิน ดินสอ ชนิด 2B ยางลบ และกบเหลาดินสอ