ประกาศโรงเรียนสตรีสิริเกศ
เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ
ปีการศึกษา 2563

ประกาศโรงเรียน

01-ประกาศ รร ม.4-63

โครงสร้าง 1 : เน้นคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์

02-โครงสร้าง 1-63

โครงสร้าง 2 : เน้นคณิตศาสตร์ – ภาษา

03-โครงสร้าง 2-63

โครงสร้าง 3 : เลือกอย่างหลากหลาย

04-โครงสร้าง 3-63

 • คลิกที่เอกสาร เพื่อเปลี่ยนหน้า
 • เรียงตามลำดับตามผู้สอบเข้าได้ แยกตามโครงสร้างการเรียน
 • ผู้สอบได้ลำดับสำรอง ถ้ามีผู้สละสิทธิ์ ไม่มารายงานตัว โรงเรียนจะประสานกลับไปยังผู้ได้ลำดับสำรองให้มารายงานตัวและมอบตัว

คำแนะนำ

 1. ให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อศึกษาประกาศให้เข้าใจ
 2. นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกให้ไปรายงานตัวและมอบตัวในวันที่ 14 – 15 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ตามวันที่ สถานที่ ที่ประกาศในบัญชีแนบท้าย เท่านั้น
 3. ให้เตรียมเอกสารชุดมอบและเงินบำรุงการศึกษามาในวันรายงานและมอบตัวตามประกาศให้ครบถ้วน
  • เอกสารชุดมอบตัว >> Download ; สำหรับนักเรียนที่ไม่สะดวกในการพิมพ์และเขียนมาก่อน ให้รับเอกสารชุดมอบตัวและเขียนส่งในวันรายงานตัว
 4. นักเรียนที่ไม่ไปมอบตัวตามวันเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ และโรงเรียนจะเรียกลำดับสำรองต่อไป
หมายเหตุ
 • ผู้ปกครองและนักเรียนเมื่อมาถึงโรงเรียนต้องผ่านการคัดกรองโรคติดต่อก่อนเข้าโรงเรียนทุกคน
 • ผู้ปกครองและนักเรียนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกคน
 • ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองและนักเรียนนำพาหนะเข้ามาจอดในบริเวณโรงเรียน ในวันที่ 14 – 15 มิถุนายน 2563