ประกาศเรียกผู้สอบได้ลำดับสำรองรายงานตัวและมอบตัว ระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563

 

คำแนะนำ
1. ให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อศึกษาประกาศให้เข้าใจ
2. นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกให้ไปรายงานตัวและมอบตัวในวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น.  ณ สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อาคาร 3 ห้อง 311
3. ให้เตรียมเอกสารชุดมอบและเงินบำรุงการศึกษามาในวันรายงานและมอบตัวตามประกาศให้ครบถ้วน
4. นักเรียนที่ไม่ไปมอบตัวตามวันเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ และโรงเรียนจะเรียกลำดับสำรองต่อไป

หมายเหตุ
1. ผู้ปกครองและนักเรียนเมื่อมาถึงโรงเรียนต้องผ่านการคัดกรองโรคติดต่อก่อนเข้าโรงเรียนทุกคน
2. ผู้ปกครองและนักเรียนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกคน
3. ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองและนักเรียนนำพาหนะเข้ามาจอดในบริเวณโรงเรียน

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28