โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดกิจกรรมการฝึกสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2558 โดยกิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง โดยจะปฏิบัติกิจกรรมหลังจากเข้าแถวเคารพธงชาติ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 08.50 น. ของทุกวันทำการ

activity

[srizonfbalbum id=34]