11 ส.ค. 2563 งานโรงเรียนสุจริต กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดการประชุมคณะกรรมการเตรียมการประเมิน ITA Online  เพื่อชี้แจงและเตรียมความพร้อมในการจัดทำข้อมูลในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถานศึกษาในรูปแบบออนไลน์ (ITA Online) ประจำปี 2563

ประมวลภาพกิจกรรม