22 ก.ค. 2563 โรงเรียนสตรีสิริเกศ รับโล่รางวัล และเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 ในการประชุมประจำเดือนของผู้บริหารศึกษา ณ หอประชุมันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

ประมวลภาพกิจกรรม