15 มิ.ย. 2563 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนสตรีสิริเกศ ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในการประสานการดำเนินการร่วมกันเพื่อตรวจสอบ ติดตาม และสังเกตการณ์ การดำเนินการรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 ตามมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษาสังกัด สพฐ ณ ห้องประชุมกาญจน์สิริ โรงเรียนสตรีสิริเกศ

ประมวลภาพกิจกรรม