งานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี ร่วมกับสาขาวิชา คอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมจัดการอบรมพัฒนาศักยภาพครูสำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้เครื่องมือ G suite for Education โดยมีครูและบุคลากรจากทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เข้ารับการอบรม ระหว่างวันที่ 13 – 21 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ห้อง 341 ได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ และนายเสกสรรค์ ยุภาศ รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ เป็นประธานในการอบรมดังกล่าว

ประมวลภาพกิจกรรม