19 มี.ค. 2563 นายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับคณะครูและนักเรียนกลุ่มสนใจในการเข้าค่ายนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ “SSK Innovation Camp 2020” ครั้งที่ 1 โดยได้รับความร่วมมือจากงานพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่าย กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสต์และเทคโนโลยี และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการจัดค่ายนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ “SSK Innovation Camp 2020” ครั้งที่ 1 ในหัวข้อการพัฒนานวัตกรรมด้วย Raspberry Pi โดยใช้ภาษา Python โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 19 มีนาคม 2563 โดยมีผู้เข้าอบรม คือ คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนักเรียนกลุ่มสนใจสมัครเข้าร่วมการอบรม

ประมวลภาพกิจกรรม