30 ม.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดการประชุมชี้แจงการขออนุมัติงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563 โดยมีหัวหน้างานและแผนงานตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนเข้าร่วมประชุม ได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ เป็นประธานในพิธี

ประมวลภาพกิจกรรม