26 ส.ค. 2563 คณะกลุ่มลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี ที่เกษียณอายุราชการ ในปีการศึกษา 2563 ซึ่งประกอบด้วย นายวัลลภ สหธรรมิกะชาติ นายสถิตย์ ประสาร นางมยุรี สาลีวงศ์ และนางนันท์นภัส อุบลพงษ์

ประมวลภาพกิจกรรม