ลำดับที่ประเภทเอกสารลิงค์
1แบบใบลาป่วย-ลากิจส่วนตัว-และลาคลอดบุตรDownload
2บันทึกข้อความ-ชี้แจงสายDownload
3บันทึกข้อความ-ชี้แจงไม่ได้ลงเวลากลับDownload