27 ส.ค. 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเขียนตามคำบอก ในงาน “วันมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สืบสานวันมรดกไทย” ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้รับรางวัล ดังนี้
1. นายเจสัน ชาวสวน ได้รับรางวัลชนะเลิศ
2. นางสาวธิญาดา เกียรติอนุชิต ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ครูผู้ฝึกซ้อม คุณครูจุฑารัตน์ นามวงษ์และนางสาวอำพร ดอกคำ (นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ประมวลภาพกิจกรรม